Polityka ochrony danych

POLITYKA OCHRONY DANYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony www.perfumy.com, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Siećpolska.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-277, ul. Grochowska 23.

2. Zamawiający oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie Regulaminem i przepisami prawa, realizowane jest zamówienie zgodnie z jego wytycznymi co do przedmiotu i sposobu realizacji.

3. Zamawiający nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie internetowych www.perfumy.com.


4. Użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną, która rejestruje konto w sklepie internetowym www.perfumy.com, podając swoje dane mogące służyć do realizacji jego zamówień w przyszłości.


5. Dane osobowe Użytkowników i Zamawiających przetwarzane są przez Administratora tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówień z witryny sklepu www.perfumy.com.


6. Jeśli użytkownik wyrazi odrębną zgodę, Administrator może przetwarzać dane użytkownika w celach marketingowych.


7. Użytkownicy i Zamawiający mają prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, niezależnie od przyczyny pod warunkiem, że zmiany te nie są dokonywane w trakcie realizacji zamówienia.


8. Czynności związane z pkt. 6 niniejszej Polityki ochrony prywatności prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub mail: biuro@perfumy.com.


9. Do danych osobowych zebranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą sklepu internetowego www.perfumy.com, którym również udzielono stosownego pełnomocnictwa.


10. Administrator oświadcza, że do ochrony danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zwłaszcza przed  udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.